หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

รูปกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

งานประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่เกาะเต่า
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) บัตรปรอนซ์เงิน
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DNA และความหลากหลายทางชีวภาพ
วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"
โครงการอบรมการเสวนา สถานการณ์โลก นโยบายและแผนงานภาครัฐที่กระทบต่อการท่องเที่ยว
อบรมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน
มอบกระเช้าแสดงความยินดี
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง"
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 2
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 1
"โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

"โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง" วันที่่8 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี


พิธีเปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) บัตรปรอนซ์เงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ไดจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่
สวัสดีปีใหม่หน่วยงาน ใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :