ข่าวกิจกรรม


โครงการ School Lab Thaiand 2019

องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ School Lab Thailand 2019  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นส่วนกลางในการเป็นศูนย์กลาง เพื่อใช้จัดกิจกรรมแก่ผู้ที่สนใจในเขตภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแสดงออกทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) มาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :