ฐานข้อมมูลความเชี่ยวชาญของบุคลาการในวิทยาเขต


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ


ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ปี2559-2560 มอ.สฎ.

ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ปี2559-2560 มอ.สฎ.ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ปี2556-2558 มอ.สฎ.

ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ปี2556-2558 มอ.สฎ.

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :