หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

โครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560


โครงการ กำหนดจัด รายละเอียด
1) โครงการ อบรมเกษตรกร เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมัน 12 พ.ย. 2559  
2) โครงการอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 22-24 มี.ค. 2560  
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการการจดและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 3 25 – 27 เม.ย. 2560 เอกสารแนบ
4) โครงการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 มี.ค 2560  
5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Apps เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 21 เม.ย 2560  
6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Apps และซอฟท์แวร์ Kahoot, Schoologyเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 3-4 พ.ค. 2560  
7) กิจกรรมสอบวัดความรู้ทางภาษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ   (การจัดสอบ TOEIC) พ.ค. 2560  
8) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Apps และซอฟท์แวร์ Kahoot, Schoologyเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 8-9 พ.ค. 2560  
9) โครงการฝึกอบรมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Check วันจัดอีกครั้ง) มิ.ย.- ส.ค 2560  
10) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักบริหารยุคใหม่กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” มิ.ย.- ก.ย 2560  
11) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มิ.ย.- ส.ค 2560  
12) โครงการค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์รุ่นที่ 1 (ป.1-ป.3) ส.ค. – ก.ย 2560  
13) โครงการค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2 (ป.4-ป.6) ส.ค. – ก.ย 2560  


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :