ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019)
กำหนดการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2562

หัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดกิจกรรม
ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์
“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นโยบาย และทิศทางการจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
- กิจกรรมที่แสดงความเป็นนานชาติ
- กิจกรรมที่แสดงความเป็นประชาคมโลก (Global Citizen)
- มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม
- มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- นวัตกรรม สานศิลป์ สู่สากล

อัตลักษณ์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
“นวัตกรรมเกษตร ยางพารา ภาษาและการท่องเที่ยวชุมชน”

ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในการจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลดท้ายกระดาษเพื่อประชาสัมพันธ์


ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :