หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

วารสาร
-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กันยายน 2560

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2560


-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560


-  ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2560

-  ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560http://scc.surat.psu.ac.th/web/uploads/files/4%20%20%209-2-602.pdf

-  ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2560

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :