หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

วารสาร-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 25 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 24 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 23 ประจำเดือน กันยายน 2561

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 22 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

 ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 22  ประจำเดือน  สิงหาคม  2561


-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 21 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 21  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2561


-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 20 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 19 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 18 ประจำเดือน เมษายน2561

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2561

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

-  ข่าววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม 2561

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :