หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ทีมบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
E-mail : nitas.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 2093

ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
E-mail : pichetwut.n@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 2092

นางสาวจุฑามาส แสงอาวุธ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
E-mail : jutamas.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 2091
นายธวัชชัย ทองธรรมชาติ

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
E-mail : tawadchai.t@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 2096ผู้ปฏิบัติงานนางกาญจนา เพ็ชรชำนาญ จำปา

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : kanjana.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 2094
นางสุนีย์ เรืองสุวรรณ

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : sunee.da@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 2094นางสาวดวงเดือน ริยาพันธ์

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : duangduan.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 8819
นางสาวทิพวรรณ รอดกำเหนิด

นักวิชาการศึกษา
E-mail : tippawan.ro@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 2096วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :