บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
E-mail : nitas.p@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 8838ผู้ปฏิบัติงานนางสุนีย์ เรืองสุวรรณ

นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : sunee.ru@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 8835

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :