หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

เรื่องเล่า มอ.สุราษฎร์ธานี


- เรื่องเล่าชาววิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (หน้าปก)   อ่านบทความ
- เรื่องเล่าชาววิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (บอกเล่า)  อ่านบทความ
- เรื่องเล่าชาววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีตอนที่1   อ่านบทความ
- เรื่องเล่าชาววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีตอนที่2   อ่านบทความ
- เรื่องเล่าชาววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีตอนที่3   อ่านบทความ

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :