หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
ปี 2558 – 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
ปี 2550 – 2554

ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
ปี 2545 – 2550

อาจารย์สอรัฐ มากบุญ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
ปี 2538 – 2544

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :