หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

โครงการบริชาวิชาการแบบให้เปล่า


ปีงบประมาณปี 2561
 1. แนวทางการพิจารณาโครงการบูรณาการ การเรียน การสอน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานภายใน
 2. มติที่ประชุมแนวทางการพิจารณาโครงการจากงบรายได้
ปีงบประมาณปี 2560
 1. แนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการ
ปีงบประมาณปี 2559
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนมะขามเตี้ย
 1. บทนำ
 2. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. ระเบียบวิธีวิจัย
 4. ผลการดำเนินงาน
 5. สรุปและข้อเสนอแนะ
 6. บทสรุปผู้บริหาร
ปีงบประมาณปี 2558-2560
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านนางกำ
 1. นำเสนอโครงการชุมชนนางกำ
 2. ผลการดำเนินงานนางกำ

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :