หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 1 (สุราษฎร์ธานี)

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 1 (สุราษฎร์ธานี)

คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีจัด “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง” 
[คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562]

1) ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด จะมีคุณสมบัติในการสอบเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

2) อบรมโดยตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

3) ระยะเวลาการอมรมประมาณ 9 เดือน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2562

4) ค่าอบรม 70,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 2 งวด

5) ไม่จำเป็นต้องมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าอบรมได้

* ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 074-282-506 , 074-282-524
* ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือก 200 บาท

ผู้ที่สนใจรายละเอียดโปรดดู http://www.law.psu.ac.th/images/pdf/Surat/surat01.pd

รายละเอียด

* สมัครออนไลน์ https://forms.gle/yrNzJ7EgXZWXGR3N8

 

 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :