ข่าวกิจกรรม


วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"

 

วันนี้ ( 7 ส.ค. 61) ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

          ด้วยวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ ซึ่งบรรดานักนิติศาสตร์ ได้เทิดทูนพระองค์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และได้ร่วมกันกำหนดวันนี้เป็น “วันรพี” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรี-ดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2417 เมื่อทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษจนรอบรู้เชี่ยวชาญ ในปลายปีพุทธศักราช 2431 ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษโดยทรงศึกษาวิชากฎหมาย ณ สำนักไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ทรงสอบไล่ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางกฎหมายในเวลา 3 ปี ในขณะที่มีพระชันษาเพียง 20 ปี แล้วได้เสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เมื่อพุทธศักราช 2439 ตลอดเวลา 14 ปี ทรงดำเนินกิจการงานราชการของกระทรวงยุติธรรมด้วยความรู้และ พระปรีชาสามารถกับทั้งพระอุตสาหะเข้มแข็ง ยังผลให้งานราชการของกระทรวงยุติธรรมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์ทรงจัดให้มีการรวบรวมชำระสะสาง จัดวางบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ทันสมัย เพียงพอแก่ความต้องการของบ้านเมืองและสังคม และทรงบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บังเกิดผลให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวงของศาลสถิตยุติธรรมดำเนินไป อย่างมีระเบียบ สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วราชอาณาจักร มีความเจริญทัดเทียมกับเหล่านานาอารยประเทศ และให้มวลเหล่าประชาราษฎร์ได้รับความยุติธรรมโดยทั่วหน้ากันยิ่งขึ้น

 

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :