ข่าวกิจกรรม


โครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ 150 คน ณ ห้องอ่าวไทย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :