ข่าวกิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DNA และความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี  ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DNA และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ณ ศูนย์ปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :