ข่าวกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 59 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้และเป็นการสร้างทัศนะคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนให้ทัดเทียมนานาประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :