หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวกิจกรรม


โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

1.หลักการและเหตุผล

          ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินจัดการจัดงาน ม.อ. วิชาการ(PSU Open Week) เพื่อสื่อสารให้สังคมเข้าใจและรับรู้การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยปัจจัยที่ทำให้การศึกษาในสถานศึกษาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกประการสำคัญคือความร่วมมือประสานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและเครือข่ายชุมชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้ประชาชนหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาร่วมชมงาน โดยนำวิถีชาวบ้านแบบโบราณเข้ามาสาธิตให้กับนักเรียนและนักศึกษาชมกันในกิจกรรมลานวัฒนธรรมเยาวชนเช่น การรำมโนราห์ การรำแบบไทยทรงดำ  อีกทั้งการเล่นหนังตะลุง ที่เป็นที่นิยมของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในงาน
3. เพื่อสร้างความบันเทิงในงาน

3.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน (วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี)

4.ระยะเวลาดำเนินการ

17 - 18 สิงหาคม 2561

5.รูปแบบกิจกรรม

1.การแสดงการรำมโนราห์

2.การเล่นหนังตะลุง

3.การรำกลองยาว

4.สาธิตการทำขนมไทย

5.การแสดงจากกลุ่มแม่บ้านหมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย

6.กลุ่มเป้าหมาย
           เยาวชนและประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :