ข่าวกิจกรรม


โครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์วาสนา บุญแสวง เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านเทคนิคการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนให้ทัดเทียมนานาประเทศและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา โครงการดังกล่าวจัดที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :