ข่าวกิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  STEM EDUCATION ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน เมื่อวันที่  6-7 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และในโครงการดังกล่าวมีวิทยากรดำเนินกิจกรรม 7 ท่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์วาสนา บุญแสวง ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง  ดร.สายสุนีย์ จำรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ดร.ณัฐพล บุญนำ ดร.อภิรัฐ วานิชสมบัตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกัน ผลที่ได้รับจากการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม รู้จักการแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันได้

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :