ข่าวกิจกรรม


เวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ (Voice of customer)( 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

วันที่  10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระยะ 4 ปี (2561-2565) โดย รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะนำวิทยาเขต พร้อมด้วย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งได้แบ่งผู้รับบริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานบริการวิชาการ หลักสูตร งานวิจัย และคุณลักษณะบัณฑิต กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและทิศทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการจากคณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :