ข่าวกิจกรรม


โครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION)

วันที่18 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสารจำนวน 57 ราย ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ ห้องอ่าวไทย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกัน ผลที่ได้รับจากการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม รู้จักการแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันได้

 

ศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 0-7727-8835 โทรสาร:0-7735-5041
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :