หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ School Lab Thaiand 2019

องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ School Lab Thailand 2019  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นส่วนกลางในการเป็นศูนย์กลาง เพื่อใช้จัดกิจกรรมแก่ผู้ที่สนใจในเขตภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแสดงออกทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) มาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :