หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวกิจกรรม


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ ตำบลขุนทะเลสะอาด ตามโครงการการจัดการขยะต้นทาง ระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ตำบลขุนทะเล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี  ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ ตำบลขุนทะเลสะอาด ตามโครงการการจัดการขยะต้นทาง ระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ตำบลขุนทะเล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  โดยมีหน่วยงาน กว่า 40 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว อาทิเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลขุนทะเล และเจ้าของตลาดในพื้นที่ โดยนายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนทะเล ได้กล่าวว่า การบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล ช่วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางคมนาคม สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งนอกเหนือจะทำให้ตำบลขุนทะเลมีทัศนียภาพที่สวยงาม ยังก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันถ้าหากสิ่งแวดล้อมดี ก็จะส่งผลดีตามมาทั้งนี้ หลังพิธีลงนามเสร็จสิ้นการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี นำเสนอสาธิตวิธีการแยกขยะแบบง่ายๆ ภายในองค์กร ชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :