หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


สำรวจความต้องการชุมชน เพื่อดำเนินการ 1คณะ 1ชุมชนเข้มแข็ง
อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 2
อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 1
สนง.ขนส่ง ร่วมกับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
โครงการไมโครซอฟต์เอกเซลสำหรับงานทางธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีร่วมด้วยคณะศิลปศาสตร์และการจัดการ จัดโครงกหาร


โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดระนอง วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557


ค่ายน้ำตกดาดฟ้า

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์น้ำตกธารดาดฟ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์


ดูงานคลองแดน

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำเอกสารการประชุม การเขียนรายงานการประชุม และบทบาทเลขานุการการประชุม"

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2557 ห้องชโนทัย 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระเบียนงานสารบรรณและทักษะการเขียนหนังสือราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ"

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องชโนทัย 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :