หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


ดูงานคลองแดน

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำเอกสารการประชุม การเขียนรายงานการประชุม และบทบาทเลขานุการการประชุม"

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2557 ห้องชโนทัย 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระเบียนงานสารบรรณและทักษะการเขียนหนังสือราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ"

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องชโนทัย 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2555


ด้วยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

จัดโครงการเสวนาเรื่องมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวกันเถอะ! ณ ห้องประชุม SD 102


โครงการทัศนศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนที่ 2 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ ประเทศมาเลเซีย


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานด้านสิ่งแวดล้อม" (Geo-Informatics Technology and its Application to Environment)

ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556


โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ

โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 9 | 10 | 11 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :