หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

หนังสือเชิญประชุม-  ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร
-  ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร
-  ขอเลื่อนการกำหนดประชุม ครั้งที่ 2
-  เชิญประชุมครั้งที่ 2
-  ขอเรียนเชิญประชุม

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :