หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

วาระการประชุม ม.อ.วิชาการ-  วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร
-  เอกสารแนบ
-  วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพช
-  วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 -16.00น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพช
-  วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 -16.00น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :