หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

วาระการประชุม ม.อ.วิชาการ-  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
-  วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 ในวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 -16.00น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร
-  เอกสารประกอบประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร
  เอกสารประกอบประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3  ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 -16.00น.  ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร    
-  เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ ของ คณะทำงานพิจารณาโครงการ กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560


ฝ่ายวิชาการภายใน ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ
                      1ทดสอบสมรรถภาพ 
                      2ปิงปองแสนสุข
ฝ่ายวิชาการภายใน ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการภายใน กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์  
                    ตารางสรุปรายละเอียดขออนุมัติจัดโครการ ม.อ.วิชาการ 60 ของคณะศิลปศาสตร์ฯ
ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์                                                    
                      1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาฯ                                                    
                      2 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย                                                                    
                      3 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ                                                                    
                      4 STEM Education                                                                   
                      5 การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint                                                                    
                      6 การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                                                    
                      7 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี                                                                
                      10 Happy farm of smart farmer                       
                      12 ค่ายเพาะต้นกล้าเคมี                       
                      13 Magic chemistry                       
                      14 เปิดบ้านวิศวะสุราษฎร์ฯ                       
                      16 Healthy Food Good Life                       
                      18 จัดเสวนา การเลี้ยงปลานิลฯ                       
                      20 IT4.0                       
                      22 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศฯ                       
                      ตารางสรุปรวม
-  วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
-  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 พ.ค.2560
-  วาระการประชุม ม.อ.วิชาการ
-  เอกสารประกอบการประชุม

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :