หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

คำสั่ง ม.อ. วิชาการ-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70217/2561 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการ กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70224/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

     คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70224/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 

-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70224/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70027/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :