หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

คำสั่ง ม.อ. วิชาการ-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70315/2560 เรื่องเปลี่ยนแปลงคณะทำงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70206/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการ กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70230/2560
-  คำสั่ง

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :