หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

คำสั่ง ม.อ. วิชาการ-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70226 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานกับการยางแห่งประเทศไทย
-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70118/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ กิจกรรม และจัดสรรงบประมารเพื่อจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
-  คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70104/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
-  คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 70043/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประจำปี 2562

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :