หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง"

 พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา“โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง”โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จโรงเรียนผู้สูงอายุ มีนายพรหมพชร นาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม โดยการจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง” มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง รุ่นที่ 1 จำนวน 50  คน รับมอบวุฒิบัตร วันที่ 26 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :