หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวกิจกรรม


โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 1

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับบริการวิชาการ ประจำปีงบ 61 ได้จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย ณ ตลาดประชารัฐบางใบไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน และประชาชนเกิดความตระนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน และเพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดงานจักสานใบมะพร้าว โดยปราชญ์ชุมชน คุณพิศมัย เฟรเซ่อร์ (พี่ไหม ) ,คุณนิตา ขุนทอง (พี่ปราณี) ลายที่ 1 ลายขัด ,ลายที่ 2 ลายตาข่าย ,ลายที่ 3 ทำแจกันใส่ดอกไม้ รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :