หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวกิจกรรม


"วันมหิดล" (วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง)

วันที่ 24ก.ย. 2560 ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล" (วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบิดาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก"ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ" รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเกียรติมอบรางวัลให้บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่างน้อมนำเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ มีผู้ได้รับรางวัล 4 คน ได้แก่ 

1.รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
3.นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์ หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
4.นางสาวอรชร ลั่นเต้ง วิศวกรไฟฟ้า
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :