หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการชุมชนเข้มแข็ง

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการโครงการตามงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชน ได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ / ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขุนทะเล พร้อมรับฟังความคิดเห้นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนเทศบาลขุนทะเล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  วันที่ 5 เมษายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลจากการประชุมสรุปว่าทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกันในเรื่องการจัดการปัญหาขยะของชุมชน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการจัดการขยะ  และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดการขยะพื้นที่ชุมชนรอบรั้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุรษฎร์ธานี นำโดน ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :