หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการว่างจ้างที่ปรึกษา

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จัด โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งร่วมกับปลานิลเพื่อยับยั้งการเกิดโรค EMS กิจกรรม วิจัย/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเพราะพันธ์กุ้งทะเลร่วมกับปลานิล และส่งเริ่มการตลาดกุ้งทะเลและปลานิลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าสู่กลุ่มประเทศอาเซี่ยน บริหารโครงการโดยดร. นิทัศน์ เพราแก้ว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งทะเลให้กับบุคลากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการเพาะเลี้ยงกุ้ง 3. เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจกุ้งทะเล  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 26-31 พ.ค.60


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :