หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการการจดและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 3

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ  ในปัจจุบัน การเขียนหนังสือราชการให้ได้ดี จำเป็นต้องอาศัยการให้ การเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้รู้ การเรียนจากหัวหน้า ศึกษาจากเรื่องเดิมก็ไม่อาจทำได้ เมื่อข้าราชการ พนักงานมีจำนวนมากขึ้นและผู้บังคับชามีภารกิจมากขึ้นจนไม่มีเวลาตรวจแก้ร่างหนังสือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือราชากรและข้อจำกัดของเรียนรู้ฝึกฝนดังกล่าวนี้ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด รูปแบบ และองค์ประกอบของหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้ภาษาในหนังสือราชการ ทั้งที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางภาษา และขนาบธรรมเนียมของหนังสือราชการไทย 3.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์และศิลปะการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 40 คน ได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :