หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขุนทะเล
วันที่ 6 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขุนทะเล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นแนะนำโครงสร้างส่วนต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ในส่วนของการให้ข้อมูลแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยดร.ชูศักดิ์ ชูศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป้าหมาย ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :