หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษียน. การเขียนหนังสือราชการ. การจดและเขียนรายงานการประชุมฯ. รุ่นที่2.

ดร.นิทัศน์. เพราแก้ว. ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษียน. การเขียนหนังสือราชการ. การจดและเขียนรายงานการประชุมฯ. รุ่นที่2.


อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 10
กิจกรรมปลูกต้นกล้า ปลูกปัญญา ปลูกสามัคคี โรงเรียนบ้านคลองราง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 4 เมษายน 2558


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

รุ่นที่ 10 วันที่ 25 เม.ย. 58 รุ่นที่ 11 วันที่ 23 พ.ค. 58 รุ่นที่ 12 วันที่ 20 มิ.ย. 58 รุ่นที่ 13 วันที่ 18 ก.ค. 58


โครงการ ค่ายเยาวชนสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ รุ่นที่2 ตอน Active S…

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 โดยอาจารย์วาสนา บุญแสวง


โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2558


โครงการ "การเกษียน การเขียนหนังสือราชการ การจดและเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ ห้องชโนทัย 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


โครงการค่ายยุวศิลป์ตาปีศรีตรังสุราษฎร์ธานี (วาดภาพให้น้องครั้งที่ 16)

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนสาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2557ถึง 1 มีนาคม 2558


อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 7
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเกษียน การเขียนหนังสือราชการ การจดและเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิภาพ
ค่ายวาดภาพให้น้องบ้านยวนสาวท่าขนอน

วันที่ 19 มกราคม 2558


ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

วันที่16 ม.ค.2558 ณ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธ่านี


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 8 | 9 | 10 | 11 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :