หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2558


โครงการ "การเกษียน การเขียนหนังสือราชการ การจดและเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ ห้องชโนทัย 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


โครงการค่ายยุวศิลป์ตาปีศรีตรังสุราษฎร์ธานี (วาดภาพให้น้องครั้งที่ 16)

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนสาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2557ถึง 1 มีนาคม 2558


อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 7
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเกษียน การเขียนหนังสือราชการ การจดและเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิภาพ
ค่ายวาดภาพให้น้องบ้านยวนสาวท่าขนอน

วันที่ 19 มกราคม 2558


ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

วันที่16 ม.ค.2558 ณ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธ่านี


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่ฟ้าหลวง

ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2558


อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 5
อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 4
งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :