หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 8-10 พฤษภาคม 2558 — กับ วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานี ที่ อบต.คลองน้อย จ.สุราษฏร์ธานี

วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่าง วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 กับ อบต.คลองน้อย จ.สุราษฏร์ธานี


การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 22-26 มิ.ย.2558

การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 22-26 มิ.ย.2558 วันแรกการอบรมฝึกปฎิบัติการลอยต้ว การว่ายน้ำช่วยชีวิต


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษียน. การเขียนหนังสือราชการ. การจดและเขียนรายงานการประชุมฯ. รุ่นที่2.

ดร.นิทัศน์. เพราแก้ว. ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษียน. การเขียนหนังสือราชการ. การจดและเขียนรายงานการประชุมฯ. รุ่นที่2.


อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 10
กิจกรรมปลูกต้นกล้า ปลูกปัญญา ปลูกสามัคคี โรงเรียนบ้านคลองราง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 4 เมษายน 2558


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

รุ่นที่ 10 วันที่ 25 เม.ย. 58 รุ่นที่ 11 วันที่ 23 พ.ค. 58 รุ่นที่ 12 วันที่ 20 มิ.ย. 58 รุ่นที่ 13 วันที่ 18 ก.ค. 58


โครงการ ค่ายเยาวชนสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ รุ่นที่2 ตอน Active S…

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 โดยอาจารย์วาสนา บุญแสวง


โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2558


โครงการ "การเกษียน การเขียนหนังสือราชการ การจดและเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ ห้องชโนทัย 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


โครงการค่ายยุวศิลป์ตาปีศรีตรังสุราษฎร์ธานี (วาดภาพให้น้องครั้งที่ 16)

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนสาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2557ถึง 1 มีนาคม 2558


อบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่น 7
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเกษียน การเขียนหนังสือราชการ การจดและเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิภาพ
หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :