หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทสยามเซมเพอร์เมด จำกัด สาขาสุราาฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลในการจัดการข้อมูลด้วย table และPivot chart ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.58 โดยมี ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ เป็นวิทยากร

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทสยามเซมเพอร์เมด จำกัด สาขาสุราาฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลในการจัดการข้อมูลด้วย table และPivot chart


วันที่ 14-17 ก.ค.58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี (วิทยากรโครงการ) และ สำนักงานสรรพสามิตภาค 8 นำโดย นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานสรรพสามิตภาค 8 ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"นักบริหารยุคใหม่กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2558


วันที่ 17 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


วันที่ 13 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือน เทศบาลตำบลขุนทะเล นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์ นายกเทศมนตรี และ นายวรรณพงษ์ ขจรศักดิ์สิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลขุนทะเล

ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือน เทศบาลตำบลขุนทะเล นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์ นายกเทศมนตรี และ นายวรรณพงษ์ ขจรศักดิ์สิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลขุนทะเล


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนชุมนุมมัคคุเทศก์

วิทยาลัยชุมชนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการจัดทำโครงการพัฒนามคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค. 2558 ณ ชุมชนบ้านนางกำ ต.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี


วันที่ 7 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมานพ สุทธิพงษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมานพ สุทธิพงษ์


วันที่ 2 ก.ค. 2558 ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชุมพิจารณาผังการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

โดยมีประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี จัดประชุมบุคลากร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าพบปะเยี่ยมเยือนผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 8

25 มิ.ย. 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพ


การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 22-26 มิ.ย.2558

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ลงปฏิบิติการฝึกดำน้ำหาดท้องโหนด


วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 8-10 พฤษภาคม 2558 — กับ วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานี ที่ อบต.คลองน้อย จ.สุราษฏร์ธานี

วิทยาลัยชุมชน สุราษฎร์ธานีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่าง วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 กับ อบต.คลองน้อย จ.สุราษฏร์ธานี


การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 22-26 มิ.ย.2558

การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 22-26 มิ.ย.2558 วันแรกการอบรมฝึกปฎิบัติการลอยต้ว การว่ายน้ำช่วยชีวิต


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :