หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.59 ณ บ้านไม้ชายคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.59 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท ชายหาดพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี


ในวันที่ 15-16 ส.ค.58 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว"การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเวียงสระ โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ณ วัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.สอรัฐ มากบุญ หัวหน้าโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว"เรียนรู้รากเหง้าเมืองเก่าเวียงสระ " ณ วัดเวียงสระ


โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่1จังหวัดชุมพร ในวันที่ 7-17 ก.ย.58 และโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ทางทะเลชายฝั่ง)รุ่นที่1จังหวัดชุมพร กับการสอบประมลผลความรอบรู้. ในวันที่ 7-14 ก.ย.58
24 ก.ย. 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” (วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยและวางพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จักอบรมใบขับขี่ รุ่น16 ในวันที่ 20ก.ย.58
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จักอบรมใบขับขี่ รุ่น14-15 ในวันที่ 12-13 ก.ย.58

(ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี)ร่วมกับขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์


วันที่ 11 กันยายน 2558 นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ประชุมประจำเดือนสิงหาคมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เตรียมตวามพร้อมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานการประชุม

ประชุมประจำเดือนสิงหาคมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานการประชุม


วันที่ 30 ก.ย.58 เปิดตัวอย่างเป็นทางการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านนางกำ1คณะ1ชุมชนเข้มแข็งโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผอ.วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ผู้แทนวิทยาเขตเป็นผู้ส่งมอบ และร่วมกับชุมชนเปิดป้าย ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนน่ามองซึ่งโครงการรดังกล่าววิทยาเ

โดยความร่วมมือของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี


วันที่ 7 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผอ. ,ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ รอง ผอ. วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และ นายธวัชชัย ทองธรรมชาติ ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งมะขามเตี้ยภายใต

ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งมะขามเตี้ยภายใต้โครงการ 1คณะ1ชุมชนเข้มแข็ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย


วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทสยามเซมเพอร์เมด จำกัด สาขาสุราาฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลในการจัดการข้อมูลด้วย table และPivot chart ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.58 โดยมี ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ เป็นวิทยากร

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทสยามเซมเพอร์เมด จำกัด สาขาสุราาฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลในการจัดการข้อมูลด้วย table และPivot chart


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :