หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


โครงการอบรมการสกัดสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย

โครงการอบรมการสกัดสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย วันที่ 5 ส.ค. 59 โดย ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้ว และ ดร.ศรัณยู ใคลคลาย


โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล รุ่นที่7

วันที่ 5-6 ส.ค.2559 ณ หาดนางกำ โดย สากล โพธิ์เพชร หัวหน้าทีมและนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และฝ่ายบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธวัชชัย ทองธรรมชาติ


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เข้าหลวงรีสอร์ท อ.ลางสกา จ.นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 29-31 ม.ค.59


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.59 ณ บ้านไม้ชายคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.59 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท ชายหาดพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี


ในวันที่ 15-16 ส.ค.58 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว"การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเวียงสระ โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ณ วัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.สอรัฐ มากบุญ หัวหน้าโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว"เรียนรู้รากเหง้าเมืองเก่าเวียงสระ " ณ วัดเวียงสระ


โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่1จังหวัดชุมพร ในวันที่ 7-17 ก.ย.58 และโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ทางทะเลชายฝั่ง)รุ่นที่1จังหวัดชุมพร กับการสอบประมลผลความรอบรู้. ในวันที่ 7-14 ก.ย.58
24 ก.ย. 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” (วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยและวางพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จักอบรมใบขับขี่ รุ่น16 ในวันที่ 20ก.ย.58
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จักอบรมใบขับขี่ รุ่น14-15 ในวันที่ 12-13 ก.ย.58

(ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี)ร่วมกับขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์


วันที่ 11 กันยายน 2558 นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ประชุมประจำเดือนสิงหาคมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เตรียมตวามพร้อมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานการประชุม

ประชุมประจำเดือนสิงหาคมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นประธานการประชุม


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :