หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


ประชุมบุคลากรวชส.ประจำเดือนก.ย.59(2)

การประชุมกำหนดแผนกลยุทธ์ปี 2560


ประชุมบุคลากรวชส.ประจำเดือนก.ย.59(1)
การประเมินคุณภาพ Self Assessment Report (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2558

วันที่ 21 ก.ย.59 ได้มีการประเมินคุณภาพ Self Assessment Report (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2558


วันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประเภทที่ 1 โครงการกิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งอาจารย์และบุคลากร

ซึ่ง โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านนางกำ ของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้รับรางวันชนะเลิศและโครงการ "ร่วมสานฝัน แบ่งปันเพื่อเพื่อนมนุษย์" ของกองการบริหารและพัฒนายุทธศาสตร์


พิธีส่งมอบพระให้กับชุมชนบ้านนางกำในวันที่ 14 พ.ค.2559

ส่งมอบโดย รองผอ.วชส.ดร.พิเชตวุฒิน์ นิลละออ พร้อมด้วยบุคลากร ม.อ. และนักศึกษา รับมอบโดยนายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนนางกำ


โครงการอบรมการสกัดสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย

โครงการอบรมการสกัดสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย วันที่ 5 ส.ค. 59 โดย ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้ว และ ดร.ศรัณยู ใคลคลาย


โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล รุ่นที่7

วันที่ 5-6 ส.ค.2559 ณ หาดนางกำ โดย สากล โพธิ์เพชร หัวหน้าทีมและนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ และฝ่ายบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธวัชชัย ทองธรรมชาติ


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เข้าหลวงรีสอร์ท อ.ลางสกา จ.นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 29-31 ม.ค.59


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.59 ณ บ้านไม้ชายคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร


โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.59 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท ชายหาดพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี


ในวันที่ 15-16 ส.ค.58 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว"การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเวียงสระ โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ณ วัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.สอรัฐ มากบุญ หัวหน้าโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว"เรียนรู้รากเหง้าเมืองเก่าเวียงสระ " ณ วัดเวียงสระ


โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่1จังหวัดชุมพร ในวันที่ 7-17 ก.ย.58 และโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ทางทะเลชายฝั่ง)รุ่นที่1จังหวัดชุมพร กับการสอบประมลผลความรอบรู้. ในวันที่ 7-14 ก.ย.58
หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :