หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง"
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 2
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนคลองร้อยสาย 1
"โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

"โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง" วันที่่8 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี


พิธีเปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) บัตรปรอนซ์เงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ไดจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่
สวัสดีปีใหม่หน่วยงาน ใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
"วันมหิดล" (วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง)
เข้าพบผุ้อำนวยการโรงเรียนธิดาแม่พระเพื่อสรา้งความร่วมมือ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว พร้อมด้วย อาจารย์ วาสนา บุญแสวง เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ ช.สายสุดา กิจประยูร


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | ... 9 | 10 | 11 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :