หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น การฝึกอบรมเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26-28 มิ.ย.2560 ป
โครงการชุมชนเข้มแข็ง
โครงการว่างจ้างที่ปรึกษา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้ google app ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ ตำบลขุนทะเลสะอาด ตามโครงการการจัดการขยะต้นทาง ระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ตำบลขุนทะเล
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม Life Guard การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม Life Guard การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการการจดและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการการจดและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 3


จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขุนทะเล

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขุนทะเล


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน วันที่ 9 - 10 ก.พ.60

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน วันที่ 9 - 10 ก.พ.60


การอบรมระบบติดตามเอกสาร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมระบบติดตามเอกสารให้กับผู้บริหารและบุคลาการของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี


สร้างความร่วมมือกับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รับฟังความคิดเห็นโครง ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :