หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน


"วันมหิดล" (วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง)
เข้าพบผุ้อำนวยการโรงเรียนธิดาแม่พระเพื่อสรา้งความร่วมมือ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว พร้อมด้วย อาจารย์ วาสนา บุญแสวง เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ ช.สายสุดา กิจประยูร


ขอเลื่อนการประชุม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 วันที่ 24 ก.ค.2560 นี้

ขอเลื่อนการประชุม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560วันที่ 24 ก.ค.2560 นี้


โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น การฝึกอบรมเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26-28 มิ.ย.2560 ป
โครงการชุมชนเข้มแข็ง
โครงการว่างจ้างที่ปรึกษา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้ google app ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนวาระ ตำบลขุนทะเลสะอาด ตามโครงการการจัดการขยะต้นทาง ระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ตำบลขุนทะเล
โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม Life Guard การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม Life Guard การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการการจดและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการการจดและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 3


จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขุนทะเล

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขุนทะเล


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน วันที่ 9 - 10 ก.พ.60

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน วันที่ 9 - 10 ก.พ.60


หน้า : ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :