หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

การขออนุมัติโครงการและประมาณค่าใช้จ่าย-  โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วรอบ 3

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ การบรรยายพิเศษ

โครงการการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ การอบรมและแข่งขันการเขียนแบบพื้น

โครงการ ค่ายเพาะต้นกล้าเคมี

โครงการ ใช้ไม้จากป่าปลูก เท่ากับปลูกป่า 

โครงการ ม.อ.วิชาการ   Healthy Food Good Life  สุขภาพดีเริ่ม

โครงการมุ่งสู่เกษตร 4.0

โครงการยางพาราไทยก้าวไกล ยุค Thailand 4.0

โครงการ รู้รอด ปลอดภัย ไปกับหลักสูตรอาชีวะ

โครงการส่วนกลางคณะ

โครงการสัตว์น้ำเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ IT4.0

ฝ่ายโรงเรียน มอ วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายเลขานุการ  เพิ่มเติม

 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน  ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

-  โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วรอบ 2
-  โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วรอบ 1

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :