หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ผังการใช้พื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์ จัดงาน-  ผัง มอ วิชาการ 17-18 ส.ค.61
-  ตารางแสดงสรุปการขอใช้อุปกรณ์ต่างๆ งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค 2561 สรุปวันที่ 3 ส.ค.61
-  ตารางแสดงสรุปการขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค 2561 สรุปวันที่ 3 ส.ค.61
-  ตารางแสดงสรุปการขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค 2561 สรุปวันที่ 29 ก.ค.61
-  สรุป-มอ.วิชาการตารางแสดงสรุปการขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค 2561 สรุปวันที่ 20 ก.ค.61
-  สรุปการจัดสรรของที่ระลึก
-  ผัง มอ วิชาการ 61
-  ตารางแสดงสรุปการขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค 2561 สรุปวันที่ 18 ก.ค.61

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.sur@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :