หน้าแรก

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน

วารสาร
รายงานประจำปี

บริการวิชาการ

การจัดการศึกษา

ม.อ. วิชาการ

งานประกันคุณภาพ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อวิทยาลัยชุมชน

สารสนเทศ

กระดานสนทนา
สายด่วน ผอ.วชส.(ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ)
สายด่วน บริการวิชาการ
รับสมัครออนไลน์โครงการอบรม
สารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย
--สำหรับเจ้าหน้าที่--

ผังการใช้พื้นที่ และวัสดุ อุปกรณ์ จัดงาน-  ผังการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทคโนในงาน มอวิชาการ
-  ตารางแสดงสรุปการขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค 2560 สรุปวันที่ 11 ส.ค..60
-  สรุปการใช้ทรัพยากร ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 วันที่ 8 ส.ค.2560
-  สรุปการใช้ทรัพยากร ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ประกอบการประชุมวันที่ 13 ก.ค.2560
-  สรุปการใช้ทรัพยากร ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ประกอบการประชุมวันที่ 11 ก.ค.2560

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร: 077-278819 โทรสาร: 077-278819 และ 095-0297733
อีเมล์ : sccpsu.13@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม :